Cartesius Museum wordt financieel ondersteund door:
Het CARTESIUS MUSEUM is een initiatief dat gedragen wordt door een groot aantal mensen op basis van vrijwilligheid. Samen hebben ze de overtuiging dat dit groot en open samenwerkings-experiment een belangrijke bijdrage kan leveren aan duurzame innovaties voor markt en samenleving. Het CARTESIUS MUSEUM brengt bedrijven, organisaties, kennis en cultuur samen in een open vorm van communicatie en kennisuitwisseling. Wie meent hieraan een bijdrage te kunnen leveren wordt uitgenodigd contact op te nemen.

Zomerschool Nieuwsflits #1


Zomerschool Nieuwsflits #2


Zomerschool Nieuwsflits #3


Zomerschool Nieuwsflits #4Zomerschool 2017
Samenwerking en voorsprong

In stad en regio Utrecht is samenwerking een prominente kracht achter de economische en sociale voorsprong. Door samen te werken worden grote ambities werkelijkheid. De Grand Départ van de Tour de France in 2015 was een feest van, door en voor de gehele stad. De vermaarde Culturele Zondagen brengen artiesten, culturele instellingen, bedrijfsleven en publiek bij elkaar. Op diverse plaatsen in stad en regio komen door creatieve samenwerking gebieden tot ontwikkeling. Kunstenaars en ontwerpers gaan verbindingen aan met andere sectoren en gezamenlijk worden nieuwe ambities verkend en waar mogelijk gerealiseerd.

Meer en meer
Maar Utrecht als creatieve Samenwerkplaats staat nog maar net in de steigers. Er liggen nog vele uitdagingen en niet alle nieuwkomers en netwerken zijn aangesloten. Economische en sociale samenwerkingsverbanden, universiteiten, hogescholen, ROC's en het bedrijfsleven staan nog maar aan het begin van een transitie, getrokken door creatieve samenwerking.

Zomerschool De Samenwerkplaats
De Zomerschool van het Utrechtse Cartesius Museum zette de pas erin. Vanuit de creatieve netwerken van Utrecht is de kracht van samenwerken tegen het licht gehouden. Hoe zetten we samenwerkingsverbanden op, waaraan meet je hun functioneren? Waarin schuilt het succes van samenwerking van creatieve crossovers? Wat kunnen we leren van deze crossovers? In een programma van vijf dagen stond de combinatie praktijk-kennis-reflectie centraal. We deelden nieuwe kennis, wisselden bijzondere ervaringen uit en legden nieuwe contacten. De Zomerschool 2017 was een samenwerking met: ASOM, Casco, Economic Board Utrecht, Department of Search, HKU-Master CrossoverCreativity, HU Schakelklassen, Initiatievenfonds Gemeente Utrecht, LinC, Provincie Utrecht, Mijn wijk, jouw wijk, Rabobank Utrecht, SBP, SMart.be, SMart.nl, SWK030 Creatieve huisvesting, D66, ucooperate.eu, Utrecht Natuurlijk, UU/USBO, Via Traiectum, Werkspoorkathedraal en Zuyd Hogeschool Creative City.

Voor wie
De Zomerschool richtte zich op professionals die in hun eigen werk inhoud en vorm geven aan samenwerkingsverbanden. Inschrijven was mogelijk per dagdeel, dag, enkele dagen maar uiteraard ook voor de hele week. Eigen doelen konden worden gesteld om in de praktijk direct concrete stappen te zetten.

Programma
De Zomerschool bood ruimte voor de inbreng vanuit zeer diverse sectoren. De Zomerschool was interactief en nomadisch van opzet; de lokaties werden bepaald door organisaties die een dag of dagdeel inhoudelijk en financieel mede ondersteunden.

Bezoek de Expositie van CASCO Working for the Commons. Tot en met 16 juli 2017. Zie www.cascoprojects.org voor locatie en tijden.Achtergronden van De Samenwerkplaats

Werkconferentie 2014
In 2014 organiseren vanuit het Cartesius Museum/-Werkspoorkathedraal Utrechtse organisaties als EBU, Het Huis Utrecht, Gemeente Utrecht, HKU, Bedrijvencentra Hooghiemstra, HU en Provincie Utrecht, Rabobank Utrecht en UU i.s.m. Universiteit Antwerpen samen met ruim 100 deelnemers een werkconferentie over coöperatieve samenwerkingsvormen in de lokale creatieve economie.

ucooperate.eu 2015
De website, gelanceerd in 2015, doet verslag van de werkconferentie van 2014 en houdt op bescheiden wijze een agenda bij en verzamelt relevante artikelen in het digitale archief. Het Cartesius Museum en Autobahn geven het boek Actieve Stedeling uit. Een Zoektocht naar de stad als samenwerkplaats met het sterk in ontwikkeling zijnde Werkspoorkwartier als hunting ground.

Seminar en boek 2016
Met de organisaties HKU en Provincie Utrecht worden in 2016 op locatie thema's uitgediept die deze organisaties speciaal bezighouden, samen te vatten als crossovers. Dit mondt uit in een tweedaags seminar over artistieke impulsen (HKU 23 juni) en crossovers /onderzoek (Provincie 24 juni). Het seminar heeft onder meer een Engelstalig boek opgeleverd: Cooperate. The Ceative Normal.

Zomerschool 2017 de Samenwerkplaats
Het Cartesius Museum concludeert: Het Utrechts profiel (in stad en regio) over sectoroverstijgend samenwerken mag sterker worden uitvergroot. En meer organisaties en professionals betrekken bij de praktijkgerichte kennisontwikkeling. Interactiviteit en inclusiviteit (o.a. via vluchtelingenwerk) nastreven en een 'ons kent ons' voorkomen. En: op basis van succes van seminar en boek een vijfdaagse zomerschool nastreven. De zomerschool richt zich op professionals die in hun dagelijkse werk zorg dragen voor een succesvol verloop van samenwerkingsverbanden/crossovers. Er verschijnt een uitgebreide reader die aan alle deelnemers en hun organisaties wordt uitgereikt.


Organisatie: Cartesius Museum, Erik Uitenbogaard hoofdconservaror, Giep Hagoort conservator cultureel ondernemerschap, Constance Uitenbogaard/ Via Traiectum logistiek. Ondersteuning HKU Incubate: Miranda Gosman, Gitte Geunes, Lizzy Zonnenberg en Annabella Rijksen.


Participerende organisaties:Programma
Zomerschool

maandag 19 t/m vrijdag 23 juni 2017

Deelname was per dagdeel mogelijk

De Samenwerkplaats
Samenwerking door crossovers met kunst en cultuur


Kosten:
Deelnamekosten waren € 35,- per dagdeel (ochtend of middag, inclusief lunch en reader). Hele week € 250,- (inclusief lunches en reader). Het avondprogramma op woensdag was kosteloos.


Benieuwd naar het naar vervolg?
Maak gebruik van het formulier om op de hoogte te blijven.

naar formulier

naar downloads


Maandag 19/6/2017

Focus: Plaatsbepaling en perspectief.
Locatie: Werkspoorkathedraal, Tractieweg 41, 3534 AP Utrecht

Ochtend:

Plaatsbepaling van de creatieve Samenwerkplaats, Coöperatief werken als perspectief; waarom samenwerking, waarom nu, waarom ik? De SER en de Raad voor Cultuur pleiten voor snelle actie om de inkomenspositie van creatieve ZZP'ers te verbeteren. Maatschappelijke, economische, culturele en filosofische dimensies, state of the art en in dialoog. Bijdragen van o.a.:
Peter Linde, onderzoeker USBO/Universiteit Utrecht en sociaal ondernemer bij het Social Enterprise Lab, over zijn vernieuwingsproject in Overvecht/Utrecht. Welke rol kunnen creativiteit en het hoger onderwijs - inclusief onderzoek - spelen in sociale, wijkgerichte projecten?
Eefke Meijerink, directeur Creatieve Coöperatie Zwolle: Hoe functioneert een coöperatie van creatief ondernemers die werken vanuit zwermen t.b.v. opdrachten en eigen projecten?
Erik Uitenbogaard, consultant corporate transitie, hoofdconservator Cartesius Museum over zijn boek Actieve stedeling. Een zoektocht naar de stad als samenwerkplaats.

Lunch

Middag:

Smart.be: De praktijk van samenwerking en de plaats van creatief ondernemers daarin. Ideevorming, creativiteit, samenwerking, crossovers en ondernemerschap. SMart.be is een Europese coöperatie op het gebied van creatief ondernemerschap/freelancers. SMart.be is in acht landen actief, ook in Nederland. Reflectie en afsluitende borrel. Bijdragen van o.a.:
Annelies De Brabandere, projectverantwoordelijke bij SMart.be, samensteller van het boek Starten in een creatieve loopbaan en de Kunstenaar als ondernemer? Hoe werkt SMart.be op Europees niveau? En is een Europees statuut voor (creatieve) freelancers gewenst?
Louis Volont, onderzoeker Universiteit Antwerpen, over zijn onderzoek naar de (inkomenspositie van) ZZP'ers in de kunsten, in Nederland en in Vlaanderen. Waar liggen overeenkomsten en waar de verschillen?
Nienke Binnendijk, projectleider Smart.nl, over de coöperatieve rechtsvorm in Nederland.
Karel Janssen, Creative City Zuyd, executive secretary Stichting Mastering Cultural Entreprepreneurship Maastricht, conservator Cartesius Museum A2-innovatie. O.a. ervaringen van creatieve starters.Dinsdag 20/6/2017
Focus: De werking van creativiteit bij crossovers.
Locatie: HKU, Oudenoord 700, 3513 EX Utrecht

Ochtend:

Onderwijs en onderzoek op het gebied van creatieve crossovers. Werkmethodes, onderzoek, praktijkpresentaties, inleidingen van docenten HKU University of the Arts Utrecht betrokken bij de MA CrossoverCreativity. Wat leren we over samenwerking en creativiteit? Hoe leren we samenwerken? Wat is de kracht van creatieve crossovers? Cases alumnus HKU Nanne Brouwer, What design can do; Lotte Renssen: Patientcare in samenwerking met de Radboud UMC Nijmegen. Bijdragen van o.a.:
Thera Jonker, directeur HKU College, samensteller van het onderzoek ARTESNET/ELIA over creatieve partnerschappen, voorzitter Landelijk Sectoraal Adviescollege Kunstonderwijs, deelnemer aan de OESO-tafel over creativiteit en onderwijs.
Tjaard Horlings, docent Entrepreneurship, Marketing & Economics, leider ondernemerslab, alumnus Nyenrode Business Univerity, over het samengaan van creativiteit en businesses.
Thijs van Lier, DJ, docent Business Modelling, Entrepreneurship & Finance, bestuurslid U Design, Project: Be there or be expelled.

Lunch

Middag:

Het leiderschap van strategische allianties; kennis delen en mogelijke interventies uitdenken. Schakelen tussen initiëren en verbinden. Duurzame samenwerkingsverbanden kennen een eigen fasering, een collectieve ambitieontwikkeling en een methodiek van samenwerking. Hoe intervenieer je als (komend) leidinggevende om tot een optimaal proces te komen met bijbehorende resultaten? Case: hoe Hogeschool Utrecht de samenwerking over schakelklassen opzet en vormgeeft. Kennisdelen vanuit het laboratorium van LinC, leiderschapsprogramma in Cultuur van UU/USBO, HKU, Kennisland en Coachen in Cultuur. Afsluitende borrel. Bijdragen van o.a.:
Hanke Drop, projectleider HU, samensteller HKU-Jaarboek Muzische Professionalisering 2015/2016, duo-PhD onderzoek naar het lerend vermogen van leerlingen in relatie tot kunst.
Nelly van de Geest, theatermaker en trainer, expert van het HKU-centrum voor educatie, auteur van het boek Creatief partnerschap. Evenwicht tussen creativiteit en samenwerking.
Giep Hagoort, creativiteitsprofessor en conservator Cartesius Museum, hoogleraar em kunst en economie UU/HKU, samensteller van het boek Cooperate. The Creative Normal. Over de 12 vormen van coöperatief samenwerken met bijbehorend leiderschap en conflictstof (een LinC-productie).
Installatie Robotlove.nl Studenten van de HKU Media bereiden een installatie voor met bewoners van het Opvangcentrum voor Verlaten Robots. Deze opstelling maakt deel uit van Robot.love, de opvolger van Hacking Habitat van curator Ine Gevers. Robotlove wordt gehouden in Eindhoven in 2018/2019 en er komt een kick-off als ROBOT LOVE Living Lab tevens ambassade WDE/DDW17 van 21 tot 29 oktober 2017.


Woensdag 21/6/2017
Focus: Publieke domein en samenwerking.
Locatie: ochtend: SWK030 Creatieve huisvesting, Lauwerecht 12, 3514 BB Utrecht, middag: Kantien/Socius, Ravellaan 96, 3533 JR Utrecht.

Ochtend:

Het samenwerkings-perspectief van de driehoek: vastgoed, lokale overheid en kunst/creativiteit. Vanuit drie sectoren gezamenlijk kennis scheppen, kennis delen en verder ontwikkelen. Bestaande kloven staan samenwerking nu nog in de weg. SWK030 neemt het initiatief en start de dialoog over mogelijke samenwerkingsverbanden. Dit alles gestimuleerd door nieuw onderzoeksmateriaal over de Utrechtse creatieve industrie (rapport Bureau van Buiten) en over praktijkkennis vanuit andere steden. Bijdragen van o.a.:
Arna Notten, directeur SWK030 Creatieve huisvesting, lid Raad van Toezicht Plaza Future Natlab, voormalig Relatiemanager Kunst & Cultuur Triodos Bank.
Matthijs Bierman, directeur Triodosbank Nederland, voormalig lid Economic Board Utrecht - betrokken bij het cluster Groen.
Peter Westenberg, adviseur, oud-wethouder cultuur, vastgoed, communicatie en duurzaamheid gemeernte Hoorn. Schrijver van het artikel Samenwerking op lokaal niveau (in: Cooperate. The Creative Normal).

Lunch

Middag:

De stad her-uitvinden? Het begrip 'stad' vraagt om herziening. Concepten als creatieve stad, energieke stad, compacte stad en slimme stad laten de onderliggende vraag onbeantwoord: stelt het hybride stedelijk samenleven geheel nieuwe eisen aan wat we nu 'stad' noemen? Het expertgesprek wordt in wisselende samenstelling aan de hand van twee rondes gevoerd:
Ronde 1 (13.30): Stelling: De stad in een gevaarlijke draaikolk, het platteland als reddingsboei? De stad als optelsom van losse eilanden: cultureel, sociaal, ruimtelijk en economisch. Verkiezingsresultaten laten een kloof zien tussen dominante stedelijke waarden en minder dominante plattelandswaarden. De intrinsieke waarde van het platteland dreigt verloren te gaan. Onderzoek over de stad miskent vaak de mogelijkheden en perspectieven van het omliggende platteland. John Huige en Giep Hagoort, onderzoekers van het ASOM project Strong City Strong Countryside, starten het gesprek over het rechttrekken van de verhoudingen. Brenda Vrieling teamlid Ruimte en Water, Provincie Drenthe en eerder betrokken bij het Netwerk Platteland, geeft een eerste reactie.
Ronde 2 (15.00): Stelling: Samenwerking op het gebied van vluchtelingenwerk versterkt de lokale democratie. De komst van vele vluchtelingen met name uit Syrië heeft de gemeentelijke democratie flink onder druk gezet. Ervaringsdeskundigen wisselen met elkaar en de deelnemers ervaringen en nieuwe inzichten uit.
M.m.v. Sam Faoud Ahmad, Ammar Alabaadi, Tamer Alalloush (New Neighbours), Hellen Clemens (Mijn Wijk, Jouw Wijk), Hanke Drop (HU Schakelklassen), Wim Goedvolk (Wijkbureau Utrecht West), Mohamed Hegazi, Katinka Jesse (Welkom in Utrecht), Kim van Laar (Einstein Project). Margriet Stuurmans (New Dutch Connections) en Karin Nogossek (Vluchtelingenwerk). Mede-organisator: Rami Ramou (SO-On). Met een welkom van Pim Koot, partner van Socius.
Het manifest is beschikbaar op de download-pagina.

Diner

Avond:

Hearing over de kwaliteit van samenwerking in de gemeente Utrecht.
Locatie: Raadszaal Gemeente Utrecht, Korte Minrebroederstraat 2, 3512 GG Utrecht.
Onder leiding van Jony Ferket (raadslid D66) wordt deze avond een levendige hearing gehouden over de kwaliteit van samenwerking in de gemeente Utrecht. De focus ligt op de vitaliteit van jonge ondernemers. Welk klimaat leidt tot hun groei? Welke krachten komen vrij via samenwerking en crossovers met kunst en cultuur? Welke hobbels moeten geruimd om een top samenwerkingsstad te worden? Een verkenning van waardevolle en te verbeteren zaken die licht kunnen werpen op een wensenlijst voor de toekomst. Met aanbevelingen voor de nieuwe gemeenteraad in 2018!
(toegang gratis maar wel inschrijven svp, consumpties op eigen kosten)


Donderdag 22/6/2017
Focus: Partnership for food.
Locatie: Rabobank Utrecht, Beneluxlaan 31-33, 3526 KK Utrecht.

Ochtend:

Hoe voeden we in 2050 ruim 9 miljard mensen? Een grote opgave die volgens de van oorsprong coöperatief en agrarisch georiënteerde Rabobank Utrecht ook de lokale gemeenschappen raakt. Hoe kom je tot één lokale community die aan de hand van projecten bijdraagt aan een duurzame voedselproductie en -consumptie? Banking for Food van de Rabobank is daarop gericht en daagt (creatieve) professionals uit om tot een gezamenlijke kenniscommunity te komen. Bijdragen van o.a.:
Vasco Klarenbeek, manager business support Rabobank Utrecht.
Martijn Rijkse, projectleider business support, o.a. Banking for Food.
Jeen Nijboer, projectmanager Food en Agri bij Rabobank Nederland en landelijk betrokken bij Banking for Food (gevraagd).
René Kwant, Future for Food, Universiteit Utrecht.

Lunch

Middag:

Na de lunch vertrekken de deelnemers in drie groepen op Food Safari naar bijzondere locaties waar bewoners en/of ondernemers en instellingen zich praktisch en gezamenlijk inzetten rond voedsel en gezonde consumptie. Ter plaatse wordt kennis uitgewisseld over de betrokkenheid van de lokale bevolking. Wie zijn de trekkers, wie de partners, welke projecten zijn gestart en hoe reageert de omgeving? De Food Safaris zijn: een tuin van de Stichting Natuurlijk Utrecht, een tuinder/ondernemer uit het Rabobank netwerk, en een burgerinitiatief in Nieuwegein.
De afsluiting vindt weer plaats op de Beneluxlaan. Voor vervoer wordt gezorgd. Programma in samenwerking met EBU.

Avond: (woensdag 27 september – 19.30-22.00)

EBU-seminar
Focus: De Slimme Stad op orde?
Locatie: SensorLab CleverFranke, Plompetorengracht 4 Utrecht.

De Economic Board Utrecht (EBU) heeft met dit seminar de aandacht gevestigd op de mens in de slimme stad. Het populaire concept Slimme Steden domineert het debat over de toekomst van steden. Met behulp van big data wordt het leven in de stad beter te doorgronden en kunnen problemen (wonen, mobiliteit, veiligheid, natuur) sneller en effectiever en meer gezamenlijk worden aangepakt. Tenminste dat is de aanname. Er zijn ook tegengeluiden: weten we hoe de individuele mens zich verhoudt tot de slimme stad? Wordt zijn privacy beschermt en hoe (on)zichtbaar zijn de manipulatietechnieken van de grote techbedrijven? Wil de mens weten dat morgen zijn wijk wordt aangemerkt als een onveilig risicogebied? Kan de mens überhaupt de snelle ontwikkelingen wel bijbenen? Is de slimme stad op weg naar nieuwe sloppenwijken maar dan van digibeten? Leden
Bijdragen van o.a.:
Marleen Stikker, Waag Society.
Heerd Jan Hoogeveen, EBU.
Gert Franke, CleverFranke.


Vrijdag 23/6/2017
Focus: Artistieke interventies en crossovers op het gebied van duurzaamheid.
Locatie: Provinciehuis, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht. In de middag een safari naar het USP/Project Zero Foot Print Campus (Sciense Park Utrecht).

Ochtend:

Samenwerken in transitielabs op het gebied van duurzaamheid: concept, methode, relatie met burgerinitiatieven en de eerste ervaringen. Welke positie nemen kunstenaars in om te komen tot artistieke interventies? Casus: Zero Foot Print Campus/Utrecht Science Park-De Uithof. Project D'Artagan/Waldeckpark, Maastricht. Bijdragen van o.a.:
Brett Bannink, beleidsmedewerker cultuur Provincie Utrecht: crossovers en provinciaal beleid.
Harm van den Heilgenberg, strategisch adviseur innovatie en duurzaamheid Provincie Utrecht, initiator van transitielabs, PhD onderzoeker.
Melle Smets, kunstenaar, project Zero Foot Print Campus/USP, initiatief Department of Search samen met ontwerper Cynthia Hathaway, een ontmoetingspunt tussen kunst en wetenschap.
Simone van Schuffelen, studente Fine Arts Zuyd Hogeschool, over de verhuur van een vierkante meter in het Waldeckpark in Maastricht. Met een introductie van Karel Janssen, Creative City Zuyd/ Stichting Mastering Cultural Entreprepreneurship Maastricht.

Lunch

Middag:

Te voet of per fiets vanaf het Provinciehuis: Safari naar het Utrecht Science Park waar het Departement of Search van 1 t/m 25 juni 2017 een open podium 'Methode Kunstenaar' heeft ingericht met werk en installaties van twaalf kunstenaars: Bureau d’Études • Friendly Stalking • Cynthia Hathaway • Arne Hendriks • Guido Marsille • Monnik • Read-in • Roel Roscam Abbing • Melle Smets • Helmut Smits • Laurent Tixador • Maarten Vanden Eynde. Hoe kunnen we ons voorbereiden op de dag waarop het Utrecht Science Park een volledig zelfvoorzienende campus wordt? In samenwerking met Go APE! Initiator en reisleider: Melle Smets.
15.00: afsluitende borrel aldaar.
Wijzigingen voorbehouden.

Voor meer informatie:
Stuur een email aan: zomerschool@cartesiusmuseum.nl

Of bel met Erik Uitenbogaard: 0615633552

Data: van maandag 19 t/m vrijdag 23 juni 2017
Tijden: dagprogramma 9.00 - 17.30 / avondprogramma 19.30 - 22.00
Plaats: Verschillende gastlocaties in Utrecht

Deze Zomerschool is een samenwerking met ucooperate.eu, de Amsterdam School of Management (ASOM) en Via Traiectum met participatie door Rabobank Utrecht, Economic Board Utrecht, Young EBU, Crossover Creativity HKU, Schakelklassen HU, UU/USBO, SMart.be en SMart.nl - cultureel en creatief ondernemerschap, Initiatievenfonds gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, Welkom in Utrecht, Robot Love, Casco, SBP, SWK Creatieve huisvesting,D66, De Werkspoorkathedraal, Hogeschool Zuyd Creative Cities, Stichting Mijn wijk, jouw wijk e.a.

Vormgeving en techniek: Via Traiectum.De activiteiten van het Cartesius Museum worden financieel mede mogelijk gemaakt
door het Mondriaanfonds, stichting DOEN en Het Initiatievenfonds.

Reader - Zomerschool 2017
De reader van de Zomerschool was vooraf digitaal en bij aanvang van het programma in hard-copy voor elke deelnemer beschikaar. De reader waarin programma, cases, achtergronden, interviews, artikelen, links en literatuurverwijzingen zijn opgenomen, kan worden gedowload via onderstaande knop.

Reader downloadenReflectieverslag - Zomerschool 2017
Twintig pagina's reflectie in pdf.

Verslag downloaden
Journalistiek verslag - EBU-Seminar
27 september 2017

5 pagina's in pdf.

Verslag downloadenDesignernotes - Zomerschool 2017
Negen pagina's aantekeningen in pdf.

Designernotes downloaden

Presentaties, documenten, audio
Veel downloads beschikbaar.

naar downloads


Benieuwd naar het vervolg?
Maak gebruik van het formulier om op de hoogte te blijven.

naar formulier

Boek: Cooperate. The Creative Normal
Een kleine twintig professionals hebben hun ervaringen en ideeën op het gebied van samenwerking op schrift gesteld. Ze zijn projectleiders, kunstenaars, beleidsmedewerkers, directies, onderzoekers, consultants, docenten en studenten en vaak in wisselende functies. Het boek, in de redactie van Giep Hagoort, legt een basis voor het doordenken van strategische samenwerkingsverbanden met als vertrekpunt cultuur en creativiteit. Met bijdragen van Annick Schramme, Astrid Elburg, Astrid Vrolijk-De Mooij, Bart van Rosmalen, Davey Schreurs, Erik Uitenbogaard, Gerardo Neugovsen, Harm van den Heiligenberg, Ian W. King, Johan Kolsteeg, Karel Janssen, Maureen Baars, Nelly van der Geest, Paul van Amerom, Peter Westenberg, Rene Kooyman, Thera Jonker, en Vera de Jong.
Tijdens de zomerschool kan het Engelstalige boek worden aangeschaft voor de speciale prijs van € 19,90 (winkelprijs € 29.90).Boek: Actieve Stedeling Een zoektocht naar de stad als samenwerkplaats
In dit boek hebben de auteurs (en ontwerpers), Erik Uitenbogaard en Rob Stolte hun ervaringen weergegeven over de eerste drie jaren Cartesius Museum waarin stedelijke dynamiek en vernieuwende samenwerking centraal staan.

Boek online inzien